pl en cs de ru

Aparatura Pomiarowa

Aparatura pomiarowa oferowana  Państwu ,  która znajduje zastosowanie w laboratoriach naukowych, przemysłowych, jak również w codziennej, rutynowej działalności związanej z kontrolą jakości czy też procesu technologicznego.

 

 

Aparatura Pomiarowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatura Pomiarowa Wzorcowanie

Wzorcowanie – ogół czynności ustalających relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez aparatura pomiarowa  odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru.

Laboratoria wzorcujące

Czynność wzorcowania przeprowadzają w Polsce: 1) na podstawie ustawy prawo o miarach – organy administracji miar (prezes Głównego Urzędu Miar, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar) 2) na podstawie normy PN-EN ISO 17025 oraz ustawy o systemie oceny zgodności – laboratoria wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, a 3) na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (działalność polegająca na wzorcowaniu nie jest koncesjonowana) – nieakredytowane laboratoria wzorcujące oraz użytkownicy przyrządów pomiarowych. Pomiary w laboratorium wzorcującym wykonuje wykwalifikowany personel laboratorium według ustalonych i zatwierdzonych procedur w ściśle określonych warunkach (np. w ustalonych warunkach odniesieniatemperaturawilgotność,ciśnienie, itp.).